Kvalitní surovinou
k lahodnému výrobku

Velkoobchod a dodavatel

Nejste přihlášen/a. Pro možnost nákupu se prosím přihlašte.
Pokud dosud nejste registrovaným zákazníkem, registrujte zde.

Poptávané zboží
prázdný

Informace

Storno objednávky

    Od odeslání objednávky je tato považována za závaznou. Objednávku lze stornovat telefonicky, nejpozději však v pracovní den předcházející datu dodání. Dokud nedojde ze strany zaměstnance společnosti Refi-CZ s.r.o. k potvrzení storna, je objednávka v platnosti a bude dodána v uvedeném termínu. Společnost Refi-CZ s.r.o. není povinna vyhovět požadavku na storno, pokud by tento krok měl za následek znehodnocení zboží.

 

Reklamační řád

I.  Požadavky na vedení reklamačního řízení

 • Reklamační protokol
 • Průkaznost dodržení skladovacích podmínek po celou dobu od dodání výrobku po jeho vrácení

 

II.  Definice rozsahu platnosti reklamačního řádu

Společnost Refi-CZ s.r.o. definuje možné vady na výrobcích jako zjevné a skryté:

a)  Zjevné závady jsou:

 • Neodpovídající místo a doba dodání výrobku oproti specifikaci objednávky
 • Neodpovídající množství nebo druh dodaného výrobku oproti specifikaci objednávky
 • Zjevné poškození výrobku (propustnost obalů, prasklé a protržené obaly, porušení celistvosti atp.)
 • Nedostatečná záruční doba, kterou je kupující povinen při převzetí zboží zkontrolovat

Zjevné závady musí kupující reklamovat ihned po zjištění před převzetím zboží od prodávajícího a neprodleně pak kontaktovat prodávajícího (e-mailem, telefonicky), avšak nejpozději do 24 hodin od doby dodání zboží. Podle míry závady zboží, kterou posoudí prodávající na základě informací od kupujícího, poskytne prodávající kupujícímu obratem reklamační list pro průkaznou dokumentaci závady.

b)  Skryté závady jsou:

 • Kvalitativní změny výrobku zjištěné zákazníkem během doby „Spotřebujte do“ (zbarvení výrobku, plíseň, zdravotní závadnost apod.)

Skryté závady musí být reklamovány nejpozději poslední den lhůty „Spotřebujte do“, včetně tohoto dne. Kupující je povinen v této dané lhůtě prodávajícího informovat o skryté závadě (telefonicky, e-mailem) a vyplnit reklamační list, který mu poskytne prodávající pro průkaznou dokumentaci závady.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku toho, že:

 • Kupující nerespektoval dobu trvanlivosti a skladovací podmínky zboží vyznačené na obalu
 • Kupující vadné potravinářské zboží smíchal nebo použil do výroby s jiným zbožím
 • Vady vznikly v důsledku působení tzv. „vyšší moci“
 • Vada vznikla zaviněním třetí osoby
 • Vada vznikla již před uskutečněním prodeje, kupující byl s touto vadou seznámen a na základě toho mu byla poskytnuta sleva z kupní ceny

 

III.  Definice skladovacích podmínek

Výrobky mražené, chlazené a ostatní dodané společností Refi-CZ s.r.o. podléhají podmínkám skladování, které jsou uvedeny na označení balení výrobku. Výrobky musí být neprodleně po dodání k zákazníkovi uskladněny dle výše popsaného režimu skladování až do jejich spotřeby, prodeje, nebo vyřízení reklamace. Zákazník zajistí průkaznost dodržování skladovacích  podmínek ve skladech se zbožím dodaným společností Refi-CZ s.r.o. Za důkaz odpovídajícího skladování se považuje záznam průběhu teplotních změn ve skladech zákazníka po celých 24 hodin, popř. návštěva oprávněné osoby společnosti Refi-CZ s.r.o. ve skladovacích prostorách zákazníka.

 

IV.  Reklamační řízení

V případě identifikace vady výrobku na straně zákazníka je zákazník povinen neprodleně oznámit zjištění na telefonním čísle 272 942 555, 272 942 556, 604 266 734 a zde se stanovuje:

 • Způsob zajištění výrobku tj. zákazník je povinen předložit kompletní reklamovaný/vadný výrobek včetně jeho originálního obalu s kompletní etiketou od dodavatele a doklad o tom, že zboží u prodávajícího koupil. Dodržení skladovacích podmínek. Neporušení obalu u celé dodávky zboží, s výjimkou porušení obalů nutné pro zjištění vady.
 • Odsouhlasení vady výrobku dle odst. II. Reklamačního řádu
 • Dokumentace pro posouzení oprávněnosti reklamace oprávněnou osobou společnosti Refi-CZ s.r.o.
 • Termín stanovení, posouzení a vyhodnocení oprávněnosti nároku zákazníka
 • Postup při uznání nároku zákazníka
 • Postup při neuznání nároku zákazníka

 

V.  INFORMACE SPRÁVCE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH

 

SPRÁVCE

FIRMA

Refi – CZ s.r.o.

SÍDLO

Praha 4 – Chodov, Zdiměřická 1412/1, PSČ 149 00

IČO

634 96 411

ZÁPIS V OR:

vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 89117

KONTAKTNÍ OSOBA / PRACOVNÍ POZICE

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Telefon

 

e-mail

           

 

SUBJEKT OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Fyzická osoba, které se osobní údaje týkají – tedy:

 

obchodní partneři (dodavatelé a odběratelé) Správce

 

V souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) účinného ode dne 25. května 2018 Vás informujeme o zpracování a ochraně Vašich osobních údajů.

 

 

Naše společnost je Správcem Vašich osobních údajů, které získala od Vás nebo z veřejných zdrojů. Vaše osobní údaje Správce zpracovává pouze v nezbytném rozsahu, a to takto:

 

Účel zpracování:

Evidence dodavatelsko-odběratelských vztahů u Správce – tedy:

 1. pro uzavírání smluv a realizaci smluvních závazků (včetně související obchodní a finanční komunikace),
 2. pro vyřizování případných nároků z vadného plnění,
 3. pro vymáhání dlužných částek nebo jiných pohledávek Správce,
 4. pro vedení účetnictví Správcem

 (dále jen „Účel“).

Právní důvody zpracování:

Osobní údaje jsou za vymezeným Účelem zpracovávány:

 1. pro jednání o uzavření předmětných smluv (vyplývající zejm. z účinného znění zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dalších právních předpisů),
 2. pro plnění předmětných smluv (vyplývající zejm. z účinného znění zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dalších právních předpisů),
 3. pro splnění právních povinností Správce (vyplývající zejm. z účinného znění zákon a účetnictví a souvisejících právních předpisů),
 4. příp. pokud je jejich zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany (poskytování součinnosti státním orgánům – např. na základě zákona o DPH a pod).

Zpracovávané osobní údaje

Za výše vymezenými Účely zpracování mohou být Správcem zpracovávány tyto Vaše osobní údaje:

 • - identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, IČO, adresa trvalého bydliště/sídla, korespondenční adresa),
 • - údaje o produktech, příp. službách, které Správci poskytujete,
 • - údaje pro vzájemnou komunikaci (telefonní číslo, e-mailová adresa apod.),
 • - platební údaje (např. bankovní spojení)
 • - další nezbytné údaje potřebné pro plnění smlouvy (např. doba trvání smlouvy, výpovědní doba apod.).

Zdroj získání zpracovávaných osobních údajů

Subjekt údajů poskytl Správci osobní údaje dobrovolně v souvislosti s uzavřením smlouvy, případně byly získány z veřejných registrů a seznamů (živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík, insolvenční rejstřík, katastr nemovitostí  apod.).

 

 

 

Příjemci osobních údajů:

Správce může osobní údaje dále předat zejména příslušným osobám a orgánům k ochraně práv a oprávněných zájmů Správce anebo třetí osoby. Správce může osobní údaje dále předat svým právním nástupcům, stejně jako právním nástupcům při prodeji podniku či jeho části.

Doba uložení osobních údajů:

Osobní údaje budou uloženy u Správce po dobu nezbytně nutnou odpovídající danému účelu zpracování (např. daňové doklady se uchovávají po dobu 10 let od konce daňového období, v němž se plnění uskutečnilo, účetní doklady po dobu 5 let počínajících běžet koncem posledního účetního období, kterého se týkají).

Jakmile pomine Účel a Správce již nebude nadále disponovat žádným právním důvodem zpracování, osobní údaje vymaže.

 

Vaše práva jako subjektu údajů:

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

 1. právo získat od Správce potvrzení, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud zpracovávány jsou, pak máte právo získat k nim přístup,
 2. právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme, případně právo na doplnění neúplných osobních údajů,
 3. právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů,
 4. právo na výmaz osobních údajů,
 5. právo na přenositelnost údajů zpracovávaných automatizovaně na základě Vašeho souhlasu
 6. právo vznést námitku proti zpracování.

Máte dále právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

Další informace o zpracování

Jako Správce nemáme pověřence pro zpracování osobních údajů a nemáme úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Osobní údaje nejsou automatizovaně zpracovány ani nedochází k jejich profilování. Ke zpracování osobních údajů není používán zpracovatel.

 

Ke zpracování osobních údajů není nezbytný Váš souhlas.

Přístup k databázím s osobními údaji je zabezpečen hesly, listinná dokumentace je uzamykána.

Nevíte si rady? Kontaktujte Vašeho obchodníka.

Kontaktujte nás!

Kontaktujte nás!

zákaznická podpora

info Zavinac refi-cz Tecka cz
tel.:
+420 725 800 592

Speciální přání


captcha image